KOÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
/ Koleksiyon Geliştirme ve Sağlama Hizmeti

Amaç

Kocaeli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, eğitim-öğretimi desteklemek, araştırmalara katkıda bulunmak ve kullanıcıların kültürel gereksinimleri doğrultusunda kütüphane koleksiyonunu üniversitenin öğretim alanlarına paralel olarak ve kullanıcıların ihtiyacına göre nicelik ve nitelik açısından geliştirmektedir.

Koleksiyon Değerlendirme

1. Kütüphane koleksiyonu, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için nitelikli, doğru, güvenilir ve evrensel bilgiye çağdaş olanaklarla erişilmesini sağlamak amacıyla düzenli olarak değerlendirilir.
2. Koleksiyon değerlendirilirken, kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, koleksiyonun yapısı ve kapsamını geliştirmek, koleksiyonun dengeli ve güncel olmasını sağlamak,  bütçeyi etkin kullanmak öncelikli ölçütlerdir.
3. Süreli yayın ve tez koleksiyonunun geliştirilmesinde elektronik kaynaklara öncelik verilmektedir. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, süreli yayınların üniversitenin öğretim alanlarına paralel olması ve devamlılığı gözetilir.
4. Kullanım nedeni ile yıpranan basılı kaynakların koleksiyona dâhil edilmesi ayrıca değerlendirilir; kaynağın onarımı, ayıklanması ya da yeniden sağlanmasına karar verilebilir.
5. Sayım işlemleri sonucuna göre kayıp kaynaklar, kullanım oranları dikkate alınarak yeniden sağlanabilir.
6. Kullanılmayacak derecede karalanmış, sayfaları hasarlı veya eksik, son 10 yıl içerisinde hiç kullanılmamış ya da fazla kopyası olan kaynaklar ile eskiyen teknolojik materyaller (disket, kaset vb.) koleksiyondan ayıklanır.
7. Daire Başkanlığı, koleksiyonu geliştirirken kaynak temini için satın alma (ihale, doğrudan temin), abonelik veya bağış yöntemlerinden uygun gördüğünü tercih edebilir.

Satın Alma Kriterleri

8. Koleksiyon geliştirme işlemi uzman personelin seçimi ve kütüphane üyelerinin istekleri doğrultusunda yapılır. Eser istekleri kütüphane otomasyon sistemi üzerinden üye oturumu açılarak gerçekleştirilir. Üyelerin eser istek sayılarında sınır bulunmamakla birlikte tüm istekler karşılanamayabilir.
9. Basılı eser istekleri, koleksiyon geliştirme birimi tarafından mevcut bütçe dâhilinde işleme alınır. İstekler değerlendirilirken; kaynağın koleksiyona katkısı, güncelliği, dili, yayınevinin niteliği, maliyeti, baskı durumu, formatı vb. ölçütler dikkate alınır. Kütüphane koleksiyonunda mevcut olan kaynaklar için ise ödünç alma oranı da ayrıca gözetilir.
10. Basımı olmayan kaynaklar için ikinci el kaynak alımı yapılmaz. Spiral cilt ve çıkarılabilir dosya (loose-leaf) formatlı kaynaklar, kullanışsız olmaları nedeniyle tercih edilmez.
11. Kütüphaneye ulaşan istekler değerlendirildikten sonra koleksiyona dâhil edilmesine karar verilenler için listeler hazırlanarak uygun satın alma süreci (ihale veya doğrudan temin yöntemleri) başlatılır.
12. İhale yoluyla sağlanacak kaynakların alımları Kamu İhale Kanunu'na göre yapılır. İhale süreci nedeniyle ihale edilen kaynakların rafa çıkış süreleri uzun olabilmektedir.
13. Daire Başkanlığı’na tahsis edilen bütçe koşulları çerçevesinde, dönem dönem toplanan eser istekleri, doğrudan temin yöntemi ile de sağlanır. 
14. Satın alınan kaynaklar demirbaş numarası ile sıraya konularak kataloglama birimine iletilir. Teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından koleksiyona eklenir.
15. Elektronik kaynak seçimi, akademik personelin talepleri doğrultusunda Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. Çevrimiçi erişim sağlanan, lisanslı veya açık erişimli elektronik kaynak istekleri mevcut bütçe dâhilinde abonelik veya satın alma yoluyla karşılanır.
16. Elektronik kaynak istekleri değerlendirilirken; kaynağın koleksiyona katkısı, muadil bir kaynağın var olup olmaması, deneme süresinde toplanan kullanım istatistikleri, lisans şartları vb. ölçütler dikkate alınır.
17. Mevcut aboneliklerinin yenilenmesinde kullanım istatistiklerinin beklenen düzeyde olup olmaması dikkate alınmakta, abonelik tutarında beklenmeyen yüksek artışlar olması durumunda aboneliğin iptali söz konusu olabilmektedir.

Bağış Kabul ve Seçim Kriterleri

18. Bağış yapmak isteyen kişi veya kurumların, öncelikle kaynakların künye bilgilerini (eser, yazar, yayınevi, basım yılı vb.) içeren listeyi Daire Başkanlığı Koleksiyon Geliştirme Birimi'ne iletmesi ve kabul alması gerekir.
19. Bağış yapılacak kaynaklar, üniversite kütüphanesinin amaçlarına ve eğitim-öğretim programına uygun niteliklere sahip, güncelliğini ve bilimsel özelliğini yitirmemiş ya da araştırmacıları sosyal ve kültürel açıdan destekleyici nitelikte olmalıdır.
20. İlköğretim/lise ders kitapları, teksir, ders notları vb. özellikler gösteren yayın ve materyaller bağış olarak kabul edilemez.
21. Kullanılmayacak derecede karalanmış, hasarlı ve sayfaları eksik/yırtık kaynaklar, fotokopi ile çoğaltılmış kaynaklar bağış olarak kabul edilmez.
22. Bağışlanan materyalin koleksiyona dâhil edilip edilmemesine Koleksiyon Geliştirme Birimi karar verir.  Bağış olarak kabul edilen kaynakların koleksiyona katılacağı kesinlik arz etmez; Daire Başkanlığı, dilerse bazı kaynakları başka kurum ya da kullanıcılarla paylaşabilir.
23. Bağışçılar, teslim ettikleri kaynaklarla ilgili herhangi bir hak ve talepte bulunamazlar.
24. Daire Başkanlığı bağış yapılan kaynakları hangi bölümde ve hangi kurallar doğrultusunda kullanıcılara sunacağı konusunda tümüyle karar verme hakkına sahiptir. Bağışçılar için, kütüphane içinde dermenin bütünlüğünü bozacak şekilde özel bir koleksiyon ya da raf oluşturulmaz.
25. Koleksiyon için uygun görülen kaynaklar demirbaş numarası ile sıraya konularak kataloglama birimine iletilir. Teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından koleksiyona eklenir.

Diğer Kurumlara Bağış Gönderim Politikası

26. Kocaeli Üniversitesi kütüphanelerine bağış yoluyla gelmiş olup, koleksiyona katılmayan kaynaklar, ancak kütüphanelerimizde mevcut olan kaynaklar diğer istekli kurumlara gönderilebilir.
27. Aynı yayını bir kaç kurumun istemesi durumunda öncelik ilk istekte bulunana verilir.
28. Gönderim ücretleri talepte bulunan kurumlar tarafından karşılanır

  ©