Ödünç Verme / Alma Kuralları

Ödünç Verme Süreleri ve Ödünç Verilen Materyal Sayısı

 

AKADEMİK PERSONEL : 60 Gün / 10 Kitap / 5 Kitap Dışı

İDARİ PERSONEL : 14 Gün / 5 Kitap / 5 Kitap Dışı

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ : 30 Gün / 5 Kitap / 5 Kitap Dışı

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ : 30 Gün / 5 Kitap / 5 Kitap Dışı

LİSANS ÖĞRENCİLERİ : 14 Gün / 5 Kitap / 5 Kitap Dışı

ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİ : 14 Gün / 5 Kitap / 5 Kitap Dışı

 

Ödünç Verme Kuralları :

 

a) Sadece üniversitemiz akademik, idari personeli ve öğrencileri ödünç verme hizmetlerinden yararlanabilirler.

b) Ödünç alma işlemi sırasında kimlik gösterilmesi zorunludur. Öğrencilerimizin kimliklerinde yer alan bandrollerin, geçerli öğretim yılına ait olması gerekmektedir.

c) Okur/Kullanıcı, kendi talebi ile diğer üniversite kütüphanelerinden getirilen yayınları almak ve bu hizmetten doğan ücretleri ödemekle yükümlüdür. (Bu hizmet sadece akademik personeli kapsar)

d) Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak, diğer üniversitelerin okur/kullanıcılarına, ancak kendi kütüphaneleri aracılığı ile ödünç kitap verilebilir.

e) Üniversite dışından gelen okur/kullanıcılara kütüphane dahilinde yararlanma imkanı sağlanır ancak ödünç kitap verilmez. Fotokopi hizmetlerinden yararlanabilirler.

f) Akademik personel, bir defada en çok 10 (on) kitabı iki ay (60 gün), öğrenciler (ön lisans, lisans) ve idari personel, 5 (beş) kitabı 14 (ondört) gün, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 5 (beş) kitabı bir ay (30 gün) süreyle ödünç alabilirler.

g) Okur/kullanıcılar ödünç aldıkları materyali ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap ve diğer materyali ödünç alamazlar.

h) Ödünç alınan materyal başkası tarafından ayırtılmadıysa, akademik ve idari personel, doktora, ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri 2 (iki) kez uzatabilir. Süre uzatımı yapılan materyaller, aynı kişiye iadesinden bir hafta sonra tekrar ödünç verilebilir.

i) Uzatma işlemi, materyalin iade tarihinde veya iade tarihinin 1 gün öncesinde yapılabilir. Ödünç süresi geçmiş materyal için süre uzatma işlemi yapılmaz.

j) Ödünç alınmış, yani okur/kullanıcı üzerinde bulunan materyal, başka bir okur/kullanıcı tarafından ayırtılabilir. Ayırtılmış materyal ile ilgili süre uzatımı işlemi yapılmaz. O materyal, son iade tarihinden sonraki 2 gün, ayırtan okur/kullanıcı için bekletilir.

k) Ödünç verme servisi, gerektiğinde ödünç alınan materyali süre dolmadan okur/kullanıcılardan geri isteyebilir.

l) Kütüphane materyalini ödünç alan okur/kullanıcılar, materyalleri özenle kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda geri vermekle yükümlüdür.

m) Gerektiğinde Daire Başkanı, genel olarak ödünç verme süreleri ve verilebilecek materyal sayılarını yeniden belirleyebilir. 

n) Şube ve Birim kütüphanelerindeki ödünç verme süreleri ve ödünç verilecek materyal sayıları Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı tarafından belirlenir.

 

Ödünç verilemeyecek kitap ve diğer materyaller:

 

Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri ödünç verilmez:

 

a) Danışma kaynakları (sözlük, ansiklopedi, el kitabı, dizin vb.),

b) Süreli yayınlar,

c) Tezler,

d) Yazma ve nadir basma eserler,

e) Atlas, harita vb.

f) Müzik notaları,

g) Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb.,

h) Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan (örneğin tek nüsha ya da baskısı tükenmiş vb.) diğer materyaller :

Bu materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlandırılabilir.

 

Gününde İade Edilmeyen Kitap ve Diğer Materyal:

23.06.2016 tarih ve 2016/8 nolu 30 sıra sayılı senato kararı gereği;

a) Ödünç aldığı kitap veya diğer materyalleri en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen veya süresini uzatmayan kişiden, başka hiçbir işleme gerek bulunmaksızın, süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün ve her bir materyal için para cezası alınır.

b) Ödünç alınan kitabın iadesi geciktirildiğinde; geciktirilen her gün için 50 kuruş ceza kullanıcının hesabına işler.

c) Geciktirme cezası uygulanmaya başlanmış olan kişiye, ödünç aldığı materyali iade etmediği veya ceza tutarı 25 TL yi geçtiği durumda ödünç verme işlemi yapılmaz. 

d) Kullanıcılar belirlenen ve kütüphanelerce duyurulmuş olan gecikme cezası miktarını ödemekle yükümlüdür. Kullanıcının sistem tarafından hesaplanarak kendisine tebliğ edilen miktarı;

 
Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ziraat Bankası Kocaeli Şubesi TR 41 000 1000 1633 6676 4185 001 
numaralı IBAN hesabına açıklama kısmına "Kütüphane Ceza" yazdırarak yatırdıktan sonra bankadan alacağı makbuzu, Ödünç Hizmetleri Birimi’ne teslim etmesi gerekmektedir. 


Kullanıcılar bakiyelerindeki ceza miktarı 25 TL. yi geçtiği takdirde toplam ceza miktarını bir defada ödeyeceklerdir. Banka ATM'si veya Online Bankacılık kanallarıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir

e) Gecikme halinde, ilgili kullanıcıya materyalin iadesi hakkında e-posta yoluyla uyarı yazısı yazılır. Bunun için kullanıcıların adres, e-posta bilgilerini girmiş olmaları ve güncel tutmaları zorunludur.

f) Üyeler ödünç aldıkları materyali korumak, zarar vermemek ve gününde teslim etmekle yükümlüdürler. İade tarihini ve gecikme durumunu hatırlatmak kütüphane sorumluluğunda olmayıp, materyali zamanında iade etmek kullanıcının sorumluluğundadır.

g) Yıl içinde uygulanacak günlük ceza miktarı Daire Başkanının önerisi ile Rektör ya da ilgili Rektör Yardımcısı tarafından belirlenir.

h) Gerekli durumlarda kurallar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca yeniden düzenlenir.

 

Ödünç Alınan Materyalin Yıpratılması veya Kaybedilmesi :

 

a) Kullanıcı, kaybedilen materyal için Daire Başkanlığına durumuna ilişkin bildirimde bulunur. Geciktiği gün süresince oluşan borcu hesabına işlemeye devam eder. O dönem için geçerli olan hesap kotasını geçmesi halinde gecikme borcu uygulaması prosedürlerine uygun olarak işlem yapılır.

b) Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyalinin öncelikle aynısı ya da yeni baskısı temin ettirilir.

c) Yıpratılan ve kaybedilen materyalin aynısı bulunamıyorsa, kütüphane yönetimi tarafından onaylandığı taktirde (ör. baskısının olmadığına dair bilginin ibraz edilmesi) aynı değerde başka materyal aldırılır. Yıpratılan materyal kullanıcıya verilmez. Kayıtlardan düşürülmesi işlemi yapılır.

d) Ödünç alınan materyalde cilt hasarı oluşması durumunda 30 TL. ceza alınır. Sayfa hasarı veya ek hasarı oluşması durumunda ise materyale kayıp işlemi yapılır.

e) Kullanıcının kitabı kaybetmesi durumunda, varsa gecikme borcu hesabına işlenir. Ayrıca Türkçe kitaplar için 40 TL., yabancı dilde kitaplar için ise 70 TL. kaybetme cezası alınır. 

Okunma Sayısı: 3732